Menu

2020/2

U bent hier

In een notendop

TOO 2020/2De Heathrow-uitspraak: waarom noopt de lectuur van het recente arrest van de Court of Appeal tot enige nuchterheid? Hoe kan de Benelux Unie bijdragen aan het wegwerken van knelpunten in de grensstreken ten gevolge van verschillen in het omgevingsrecht? Over welke - al dan niet out of the box - instrumenten en strategieën beschikken gemeenten en provincies voor de realisatie van de bouwshift? Wat is de stand van zaken een jaar na de PAS-uitspraken van de Nederlandse Raad van State?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de afstandsregels voor pluimveebedrijven, het (on)redelijke karakter van herstelvorderingen, het verlengingsverhaal van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2, planologische attesten in het kader van milieueffectrapportage, ... 

Geabonneerd op TOO?

Woord vooraf

Leven met grenzen
Isabelle Larmuseau

Waar de cover van het vorige TOO-nummer nog focuste op de verlaging van de maximumsnelheid op Nederlandse autosnelwegen tot 100 km/u, een gevolg van de stikstofcrisis, staat de cover van dit TOO-nummer in het teken van een nieuwe grens, deze van 1,5 meter, het gevolg van een nieuwe, nog veel grotere crisis. Als het woord ‘stikstofcrisis’ reeds een derde plaats haalde in de Nederlandse verkiezing van het Onze Taal-woord van 2019, wordt het nieuwe woord ‘coronacrisis’ met zekerheid de winnaar van 2020.

De afstand van corona tot omgevingsrecht is klein. Doordat de vanuit dieren afkomstige infectieziekten of zoönosen een milieuprobleem zijn, komt het milieurecht al meteen in beeld als relevant vakgebied, aldus Jonathan Verschuuren. Corona heeft bovendien een impact op de dagdagelijkse praktijk van het omgevingsrecht, weten Koen Dewulf en Jan Roggen.

Veel in dit TOO-nummer valt tot grenzen te herleiden. Was de grens aan Heathrow een klimaatgrens of een Boris Johnson-grens (Jan De Mulder)? Is de betonstop-grens harder dan de bouwshift-grens (Tom Coppens)? Is er nog leven voorbij de PAS- (Ralph Frins) en PFAS-grenzen (Hans Woldendorp)? Dat grenzen ook altijd kunnen worden verlegd, blijkt dan weer uit de tot 1 januari 2022 uitgestelde inwerkingtreding van de Nederlandse Omgevingswet (Henk Gierveld). Meest grensverleggend is tot slot het Benelux-antwoord op de vraag: wat als Nederland en Vlaanderen het onderling niet eens raken over de tegenstrijdige grenzen opgenomen in hun interne omgevingsregelgeving (Stephane Verwilghen)?

Zelfs de TOO-rechtspraakcommentaren worden bepaald door grenzen, onder de vorm van afstandsregels (Koen Van den Wyngaert), rooilijnen (Céline Bimbenet), grenzen aan stilzitten (Jan Opsommer), grenzen aan verlengingen (Vanessa McClelland), grenzen aan plan-milieueffectrapportage (Matthias Strubbe en Pauline Van Bogaert), grenzen aan ecologische waarde (Evelien de Kezel), grenzen aan bodeminformatieplicht (Astrid Lippens en Jeroen Debaecke) en grenzen aan het openbaar onderzoek (Annelies Maes).

Dat ook het gerecht zijn grenzen heeft, wordt steevast bepleit in de TOO-rubriek ‘Zonder het gerecht’. Emmanuel Jacubowitz gaat in op de rol die advocaten te spelen hebben op het vlak van bemiddeling in bestuurszaken. Weten rechtszoekenden dat advocaten, sinds de Waterzooiwet van 18 juni 2018, verplicht zijn hen te informeren over de mogelijkheid tot bemiddeling?

De zomervakantie is in zicht. Geniet grenzeloos van alle herwonnen vrijheden!

Bijdrage in de kijker

Vergunningen in West-Vlaanderen in tijden van Corona
Koen Dewulf, Directeur dienst vergunningen en voorzitter POVC West-Vlaanderen

Ook in coronatijden blijven de provincies (met dank aan het digitale Omgevingsloket en de Vlaamse coronamaatregelen) hun bevoegdheden inzake omgevingsvergunningen op een verantwoorde manier uitoefenen. Daar is de bijdrage van Koen Dewulf het beste bewijs van. Helder en to the point omschrijft hij hoe de dienst vergunningen van het provinciebestuur van West-Vlaanderen de coronamaatregelen heeft toegepast en formuleert hij enkele rake vaststellingen en bedenkingen bij de huidige situatie.

Vergunningen in West-Vlaanderen in tijden van Corona

Inhoud

Op het menu
 •  Leven met grenzen - Isabelle Larmuseau
Cocktail
 • Corona en het milieurecht - Jonathan Verschuuren
 • Vergunningen in West-Vlaanderen in tijden van corona - Koen Dewulf
 • Justice as a service: wie wil er nog naar de rechtbank gaan en waarom? - Jan Roggen
Voor het gerecht
 • De Heathrow-uitspraak: much ado about… yes minister? - Jan De Mulder
 • De Benelux Unie als vehikel voor grensoverschrijdende afspraken op milieugebied, ook ten behoeve van lokale actoren in de grensstreken - Stephane Verwilghen
 • Op zoek naar lokale instrumenten en strategieën voor de realisatie van de bouwshift - Tom Coppens en Isabelle Larmuseau
 • Een jaar na de PAS-uitspraken van de Nederlandse Raad van State: stand van zaken en doorkijk - Ralph Frins
 • De voortgang van de stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht - Henk Gierveld
 • De milieuverklaring verklaard. Enkele beschouwingen over het gebruik van milieuverklaringen en normdocumenten in het bodembeschermingsbeleid in Nederland - Hans Woldendorp
Bij het gerecht
 • Artikel 159 van de Grondwet vergroot afstandsregels voor pluimveebedrijven - Koen Van den Wyngaert
 • Struikel niet over de rooilijn - Céline Bimbenet
 • Ook de Inspecteur Onroerend Erfgoed mag niet te lang stilzitten - Jan Opsommer
 • Back in business: verlenging Doel wordt (voorlopig) gehandhaafd - Vanessa McClelland
 • Planologische attesten in het kader van milieueffectrapportage: mossel noch vis? - Matthias Strubbe
 • Raad van State straft onzorgvuldige plan-m.e.r.-screening af - Pauline Van Bogaert
 • Ecologische waardebepaling: naar een verdere normering - Evelien de Kezel
 • Informatieplicht bij ambtshalve sanering: bodemattest volstaat - Astrid Lippens en Jeroen Debaecke
 • Project-MER en niet project-m.e.r.-screening noodzaakt openbaar onderzoek - Annelies Maes
Zonder het gerecht
 • Advocaten en bemiddeling in bestuurszaken: wat, wie, wanneer en hoe? - Emmanuel Jacubowitz
Overtuigd (en nog niet geabonneerd op TOO)?