Menu

Nieuws

U bent hier

Vlaamse overheid voorziet ook afwijkende algemene procedure voor vergunningverlening

Vlaamse overheid voorziet ook afwijkende algemene procedure voor vergunningverlening

Met het decreet van 18 maart 2020 inhoudende ‘maatregelen in geval van een civiele noodsituatie  met betrekking tot de volksgezondheid’ en het recente besluit van 24 maart 2020 van de Vlaamse regering voorziet de Vlaamse overheid bijkomend in afwijkende algemene procedurele spelregels bij de vergunningverlening.

 

1. Aanleiding en opzet decreet en uitvoeringsbesluit

Het coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, heeft zich vanuit China verspreid naar een hele reeks landen, waaronder België, en neemt duidelijke proporties aan.

Met het decreet van het Vlaams parlement van 18 maart 2020 wordt de grondslag gelegd voor maatregelen ‘in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid’.

Intussen heeft de Vlaamse regering op 20 maart 2020 een eerste uitvoeringsbesluit genomen, waarbij een afwijkende vergunningsprocedure m.b.t. gezondheidsinfrastructuur is uitgewerkt. Hierover werd reeds bericht in een voorgaande nieuwsbrief.

Inmiddels heeft de Vlaamse regering op 24 maart 2020 een tweede uitvoeringsbesluit genomen, waarbij afwijkende termijnen worden bepaald bij het doorlopen van de vergunningsprocedure. Huidige nieuwsbrief zoomt verder in op dit tweede besluit.

 

2. Afwijkingen inzake termijnen en procedure voor de Vlaamse en lokale administraties

a) Doel van het tweede besluit

De Vlaamse overheid maar ook de gemeentelijke en provinciale overheden zijn ertoe gehouden om welbepaalde procedures binnen een vastgelegde termijn te doorlopen, en hierbij verschillende procedurestappen te respecteren.

Daarnaast moeten ook bepaalde verplichtingen in acht worden genomen, bijvoorbeeld de organisatie van een openbaar onderzoek en het inwinnen van adviezen.

Ook zijn er bepaalde procedurestappen voorgeschreven die plaatsbezoeken impliceren, die leiden tot bijeenkomsten van burgers, zoals infovergaderingen en hoorzittingen, maar ook tot vergaderingen van commissies van deskundigen en vertegenwoordigers van diverse adviserende instanties. En dit terwijl het noodzakelijk is om net nu menselijk contact zoveel mogelijk te vermijden om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De termijnverlengingen en extra flexibiliteit die gegeven wordt in dit tweede besluit hebben tot doel de gevolgen van de Coronacrisis die een normaal verloop van de procedures verhinderen, waarbij de rechtsbescherming van belanghebbenden of derden beperkt wordt door de restrictieve maatregelen uitgevaardigd door de federale regering(o.m. met betrekking tot essentiële verplaatsingen en ‘social distance’ regels ) of in geval van het uitvallen van de administratie door ziekte, op te vangen en te milderen.

b) Op welke aanvragen is de aangepaste procedureregeling van toepassing

 • Alle vergunningsaanvragen en administratieve beroepen, evenals aanvragen tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 6, afdeling 1 en 2 en artikel 85 en 86 van het Omgevingsvergunningsdecreet, ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit (zijnde 24.03.2020), die op datum van inwerkingtreding van dit besluit (zijnde 24.03.2020) in behandeling zijn bij de bevoegde vergunningverlenende overheid, en waarin op het ogenblik van de inwerkingtreding van het besluit (zijnde 24.03.2020) nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is genomen door de bevoegde vergunningverlenende overheid in laatste administratieve aanleg.

 • Op de vergunningsaanvragen en administratieve beroepen, evenals aanvragen tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 6, afdeling 1 en 2 en artikel 85 en 86 van het Omgevingsvergunningsdecreet, ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit (zijnde 24.03.2020) tot en met 24 april 2020.

Opgelet :

 • de afwijkende regeling is niet van toepassing op vergunningsaanvragen en administratieve beroepen die na de vernietiging van een eerdere beslissing opnieuw in behandeling worden genomen door de bevoegde vergunningverlenende overheid na 24 april 2020.

 • de Vlaamse regering kan ook na 24 april 2020 de afwijkende regeling verlengen. Een nieuw besluit zal in dat geval nodig zijn.

c) Welke aangepaste proceduretermijnen gelden er

 • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)

 • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen

 • De beslissingstermijn in een administratieve beroepsprocedure wordt verlengd met 60 dagen

 • De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit (zijnde 24.03.2020) tot en met 24 april 2020 worden verlengd met 30 dagen

 • De termijn om administratief beroep in te stellen zoals vermeld in art. 54 en 90 Omgevingsvergunningsdecreet wordt verlengd met 30 dagen.

d) Een aangepaste procedureregeling voor de organisatie van het openbaar onderzoek

 • Openbare onderzoeken die lopen op 24 maart 2020 : worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020. Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.

 • De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020, aldus vanaf 25 april 2020.

Opgelet :

 • op de website van de gemeente wordt de informatie in verband met start- en einddata van de openbare onderzoeken actueel gehouden.

 • indien op verzoek van een hogere overheid (vb. deputatie, Vlaamse overheid) een openbaar onderzoek moet worden georganiseerd, dient de hogere overheid op de hoogte te worden gehouden van de start- en einddatum van het openbaar onderzoek.

 • de bevoegde overheid, de provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar of de voorzitter van de omgevingscommissie kan beslissen om de hoorzittingen in voorkomend geval alleen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te houden.

 • de voorzitter van de omgevingsvergunningscommissie kan bij de behandeling van de vergunningsaanvragen of de administratieve beroepen in voorkomend geval beslissen om via teleconferentie of via videoconferentie te vergaderen.

e) Aangepaste regeling adviezen

Laattijdig of niet uitgebrachte adviezen worden niet als stilzwijgend gunstig beschouwd, maar er kan aan de adviesverplichting worden voorbijgegaan.

In afwijking op artikel 12 van het MER-procedurebesluit worden laattijdig of niet uitgebrachte adviezen niet als stilzwijgend gunstig beschouwd. Er kan evenwel aan de adviesverplichting worden voorbijgegaan.

f) Voorbehoud voor verdere verlenging van afwijkende procedurele spelregels

Het is momenteel onduidelijk hoelang de corona-crisis zal aanhouden en hoelang de beperkende maatregelen m.b.t. essentiële verplaatsingen en ‘social distance’-regels nog zullen aanhouden en mogelijks nog verstrengd worden.

Daarnaast is het onzeker of door ziekte de administratieve afhandeling en ondersteuning in gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid kan gewaarborgd worden.

Om die reden voorziet het besluit een delegatie aan de minister om de termijnen nog verder op te schorten indien dat noodzakelijk zou zijn.

 

Omgevingconnect houdt u alvast zorgvuldig op de hoogte.