Menu

Nieuws

U bent hier

Het al dan niet beperkte karakter van planaanpassingen

Het al dan niet beperkte karakter van planaanpassingen

Een vergunningsaanvraag die niet voldoet aan de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften of een goede ruimtelijke ordening, moet in principe worden geweigerd. Een vergunningverlenende overheid kan de vastgestelde onwettigheden echter rechtzetten op grond van artikel 4.3.1., §1, tweede lid VCRO door het opleggen van voorwaarden, met inbegrip van het opleggen van een beperkte planaanpassing. Er bestaat in de praktijk echter veel discussie over het al dan niet beperkte karakter van een planaanpassing. Wanneer is een planaanpassing voldoende beperkt? Op deze vraag gaat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in met haar arrest van 7 juli 2021 met arrestnummer RvVb-A-2021-1187.