Menu

Nieuws

U bent hier

Raad voor Vergunningsbetwistingen verklaart Algemeen Bouwreglement van stad onwettig bij gebrek aan milieueffectenbeoordeling…. met nietigverklaring van geweigerde omgevingsvergunning tot gevolg….

Raad voor Vergunningsbetwistingen verklaart Algemeen Bouwreglement van stad onwettig bij gebrek aan milieueffectenbeoordeling…. met nietigverklaring van geweigerde omgevingsvergunning tot gevolg….

In een recent arrest besluit de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van een stad, inhoudende een ‘algemeen bouwreglement’ voor de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen, als een plan of programma moet worden beschouwd met betrekking tot bepaalde sectoren in de zin van de richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (SMB-richtlijn) en het kader vormt voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de in de bijlagen I en II bij de project-MER-richtlijn genoemde projecten, en derhalve tijdens zijn totstandkoming aan een milieubeoordeling had moeten worden onderworpen. Bij gebrek hieraan is het algemeen bouwreglement onwettig, met als gevolg de onwettigheid van de op basis van dit bouwreglement geweigerde omgevingsvergunning.

Lees de volledige commentaar van Annelies Maes hieronder (enkel voor abonnees OmgevingConnect)