Menu

Nieuws

U bent hier

 • Grondwettelijk Hof vernietigt bepalingen uit Codextrein

  Het Grondwettelijk Hof vernietigt in zijn arrest van 14 maart 2019 nr. 46/2019 de artikelen 133 en 151 van de Codextrein op grond waarvan in de gewone vergunningsprocedure voor het betrokken publiek een administratief beroep en jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbeslissingen slech...
 • Procedures in een handig schema

  Wist u dat u in OmgevingConnect ook allerhande procedures kan terugvinden in een handig ja/nee-schema? De auteur van het Bosdecreetboek, Paul Stryckers, maakte verschillende procedures omtrent natuur en bos en binnenkort mag u ook heel wat procedures verwachten die met de omgevingsvergunning te ...
 • Het Gemeentewegendecreet maakt ruim baan

  Enkele Vlaamse parlementsleden van de huidige meerderheid dienden op 1 februari 2019 een voorstel van decreet houdende de gemeentewegen in, waarin zij voorstellen om één juridisch statuut uit te werken voor alle wegen die vallen onder de bevoegdheid van de gemeente. Het voorstel van...
 • Vraag een demo aan!

  In een steeds veranderend tijdperk is het soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Twijfelt u soms over de interpretatie van een bepaalde rechtsregel? Bent u niet altijd zeker wat de meest recente wetgeving is? Wil u naast papieren versies ook digitale toegang tot codexen en commentaarwer...
 • Driedelige reeks TOO voor gemeenten: de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon hervormd

  Het derde en laatste deel van de driedelige reeks 'TOO voor gemeenten' is een bijdrage van Daniël De Wolf, getiteld 'De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon hervormd: nieuwe opportuniteiten voor de handhaving van het omgevingsrecht?'.   Voor 1999 ...
 • Nieuwe rechtspraak maakt eigen afwijkingsmogelijkheden voor plannen en verordeningen mogelijk

  In principe moet een omgevingsvergunningsaanvraag op basis van artikel 4.3.1., §1 VCRO steeds strikt voldoen aan de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening. De VCRO bevat echter verschillende afwijkingsbepalingen, op basis waarvan kan afgeweken worden v...
 • Driedelige reeks TOO voor gemeenten: einde van de milieustakingsvordering?

  In de driedelige reeks 'TOO voor gemeenten' is het vandaag aan Pierre Lefranc met de bijdrage 'Einde van de milieustakingsvordering?'. Het Decreet Lokaal Bestuur heft het initiatiefrecht op van de inwoners om namens hun verzuimende gemeente in rechte te treden. Het instellen van ...
 • Update: digitale indiening en behandeling aanvragen!

  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel besluit van 23 november 2018 tot uitvoering van artikel 153/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.   Artikel 153/1 luid...
 • Verzamelbesluit ruimtelijke ordening definitief goedgekeurd

  Op 12 november verscheen in het Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage.   Dit besluit wijzigt onder meer de vrijgestelde handelingen, de handelingen die...
 • Versoepeling vergunningsplicht in het omgevingsrecht op komst!

  Bij besluit van 28 september 2018 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan een verzamelbesluit dat uiteenlopende bepalingen bevat inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage. Zo wordt o.m. de regelgeving rond vergunningsplichtige functiew...

Pagina's