Menu

Nieuws

U bent hier

 • Nieuwe rechtspraak maakt eigen afwijkingsmogelijkheden voor plannen en verordeningen mogelijk

  In principe moet een omgevingsvergunningsaanvraag op basis van artikel 4.3.1., §1 VCRO steeds strikt voldoen aan de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening. De VCRO bevat echter verschillende afwijkingsbepalingen, op basis waarvan kan afgeweken worden v...
 • Driedelige reeks TOO voor gemeenten: einde van de milieustakingsvordering?

  In de driedelige reeks 'TOO voor gemeenten' is het vandaag aan Pierre Lefranc met de bijdrage 'Einde van de milieustakingsvordering?'. Het Decreet Lokaal Bestuur heft het initiatiefrecht op van de inwoners om namens hun verzuimende gemeente in rechte te treden. Het instellen van ...
 • Update: digitale indiening en behandeling aanvragen!

  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel besluit van 23 november 2018 tot uitvoering van artikel 153/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.   Artikel 153/1 luid...
 • Verzamelbesluit ruimtelijke ordening definitief goedgekeurd

  Op 12 november verscheen in het Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage.   Dit besluit wijzigt onder meer de vrijgestelde handelingen, de handelingen die...
 • Versoepeling vergunningsplicht in het omgevingsrecht op komst!

  Bij besluit van 28 september 2018 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan een verzamelbesluit dat uiteenlopende bepalingen bevat inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage. Zo wordt o.m. de regelgeving rond vergunningsplichtige functiew...
 • Zet 2019 (nog) slimmer in!

  Het wordt stilaan weer tijd om de kerstboom van onder het stof te halen en de lichtjes op te boenen, maar we zijn er nog niet helemaal. In 2018 verwelkomen wij u graag op onze leerrijke studiedagen. De thema's? Water - 22/11 Handhaving - 20/12 Wil u er bij zijn? Schrijf dan snel in! T...
 • Vlamingen en het milieu: een mooie match

  Het departement Omgeving stuurde vanochtend een persmededeling uit waarin het verklaart dat Vlaamse consumtenten meer bekommerd zijn om het milieu dan vijf jaar geleden. In het kader van de studie werden consumenten onderverdeeld in vijf types: Vastberaden consumenten Realistische consumente...
 • Het nieuwe decreet van 8 juni 2018 – meer touwtjes in handen van lokale besturen

  Op 8 juni 2018 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009. Deze zoveelste wetswijziging na de introductie...
 • De natuur als potentiële spelbreker?

  Met haar besluit van 9 maart 2018 zette de Vlaamse Regering de volgende stap in de volledige integratie van de bestaande vergunningsprocedures in de uniforme omgevingsvergunningsprocedure. De vroegere vergunning voor het wijzigen van vegetaties of kleine landschapselementen (ook gekend als de nat...
 • De rationalisering van fiscale gunstmaatregelen en de weerslag ervan op het ‘grondbeleid’ van de gemeenten

  Op 27 april 2018 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan het ontwerpdecreet over de ‘rationalisering van fiscale gunstmaatregelen’. Het betreft een aantal rationaliseringsmaatregelen in verschillende domeinen waarbij fiscale gunstmaatregelen worden aangepast...

Pagina's