Menu

TOO 2021/1

U bent hier

In een notendop

TOO 2021/1Gewestplannen: wat met het overaanbod aan woonzones? Hoe moet de recente opinie van de A-G van het Europese Hof over de achteruitgang van de kwantitatieve grondwatertoestand volgens de Kaderrichtlijn water (C-559/19) worden geïnterpreteerd? Toets van de uiterst dringende noodzakelijkheid: welke lessen vallen er te leren uit de UDN-rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen? Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de op til staande stelselherziening van het Nederlandse omgevingsrecht? Welke impact heeft de druk van de publieke opinie op de toekomst van het EU-bosbeleid?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen naar goede gewoonte het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de virtuele terugdraaiende teller, de preventie en vergoeding van chroom-6-gerelateerde gezondheidsschade, bodemsanering, de evenredigheid van handelsbeperkingen in een RUP,  ...

Geabonneerd op TOO?

Woord vooraf

Tiende, vijftiende en dertigste verjaardag
Isabelle Larmuseau
Op 18 mei 2021 viert de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht haar vijftiende verjaardag. Na de corona-winterslaap zal dit VVOR-jubileumjaar meervoudig worden gevierd.
 
Zo onder meer starten de VVOR en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) dit jaar met een gloednieuwe reeks: de juridisch-planologische of JUPLA-dialogen, bedoeld om te doorgronden hoe ruimtelijke planning en omgevingsrecht beter met elkaar kunnen worden afgestemd. De allereerste JUPLA-dialoog van 30 maart 2021 gaat al meteen in op de bijzonder actuele maatschappelijke vraagstelling of megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden kunnen worden vergund.
 
Het VVOR-jubileumjaar valt ook samen met het emeritaat van professor Luc Lavrysen aan de Universiteit Gent. Nu hij onrechtstreeks de grondlegger is van de VVOR, is het geen toeval dat beide feestelijkheden op 7 mei 2021 worden gecombineerd, met een feestelijke studiedag over een minder feestelijk thema: Vlaanderen en stikstof.
 
Dit jaar vieren we bovendien de verlate dertigste verjaardag van het Environmental Law Network International (elni), met een iconische internationale studiedag over ‘The power of environmental law’ op 15 oktober 2021 in Brussel. De succesvolle samenwerking tussen VVOR en elni wordt verder bezegeld met een meeslepende webinar-reeks over de ‘Challenges of European environmental law towards 2030’. U kan aan dit alles gratis deelnemen.
 
Al deze events komen bovenop de gebruikelijke VVOR-activiteiten, die u zoals voorheen terugvindt op de website. Ook voor het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, dat inmiddels tien kaarsjes uitblaast, wordt het een bijzonder jaar. Meer dan ooit maakt TOO de belofte waar die in zijn naam schuilt: aandacht voor omgevingsrecht én omgevingsbeleid. De in dit nummer opgenomen bijdragen van Bart Vanwildemeersch (veeteelt en gezondheid omwonenden), Peter Van Humbeeck (beleidsevaluatie in België en Vlaanderen), Peter Lacoere (overaanbod op de gewestplannen), Matthias Strubbe (aandacht voor ruim toepassingsgebied van Dienstenrichtlijn), Anouk Pattyn (bemiddeling bij Vlaamse infrastructuurprojecten) en Jeroen Maas (omgevingsmanagement in Nederland) verdienen dan ook bijzondere aandacht.
 
Dat TOO verder kijkt dan alleen het Vlaamse omgevingsrecht, leest u in de bijdragen van Jan van den Broek (nieuwe Nederlandse Omgevingswet in 2022), Gerrit van der Veen (afgestrafte inspraakplicht in Nederland), Hans Woldendorp (achteruitgang van kwantitatieve grondwatertoestand onder de Kaderrichtlijn Water) en Marco Onida (bosbouwbeleid tussen de Europese Unie en de Lidstaten).
 
De overvloedige rechtspraak in de materie van het omgevingsrecht gaat andermaal met het leeuwendeel van de aandacht lopen, met dank aan Joeri Leten (RvVb-UDN-rechtspraak), Julie Vanhoenacker (terugdraaiende teller), Evelien de Kezel (veroordeling voor chroom-6 blootstelling), Johan Ceenaeme (bodemsaneringstoets erkend in RvVb-rechtspraak), Céline Bimbenet, Roel Meeus en Kristof Hectors (evenredigheid van handelsbeperkingen in een RUP), Koen Van den Wyngaert (dichotomische rechtsmacht in onteigeningszaken), Matthias Strubbe (plan-MER-plicht voor stedenbouwkundige verordeningen) en Annelies Maes (gewone of vereenvoudigde vergunningsprocedure voor een gemengde omgevingsvergunning).
 
Eindigen doen we met de verjaardagskaart-wijsheid dat jarig zijn gezond is. Onderzoek heeft aangetoond dat wie meer verjaardagen viert, langer leeft. Daarop heffen we dit jaar het glas, hopelijk live, maar in elk geval online. Tot dan!

Bijdrage in de kijker

Over de (toenemende) invloed van de Dienstenrichtlijn op het omgevingsrecht: aandacht voor het ruime toepassingsgebied
Matthias Strubbe, advocaat bij LDR Advocaten in Omgevingsrecht

Met het arrest Visser Vastgoed is het duidelijk geworden dat een bestemmingsplan dat beperkingen oplegt aan bepaalde kleinhandelsactiviteiten een ‘eis’ uitmaakt in de zin van artikel 4, 7° Dienstenrichtlijn. Dit leidt er onder meer toe dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat beperkingen inzake kleinhandelsactiviteiten bevat, moet worden getoetst aan artikel 15, 3de lid Dienstenrichtlijn en dat de plannende overheid moet motiveren waarom de opgelegde beperking(en) niet-discriminatoir, noodzakelijk en evenredig zijn. En dit geldt natuurlijk voor alle diensten. Lokale overheden moeten dus oog hebben voor dit ruime toepassingsgebied van de Dienstenrichtlijn.

Over de (toenemende) invloed van de Dienstenrichtlijn op het omgevingsrecht

Inhoud

Op het menu
 •  Tiende, vijftiende en dertigste verjaardag – Isabelle Larmuseau
Cocktail
 • Veeteelt en gezondheid omwonenden: van nul af aan herbeginnen – Bart Vanwildemeersch
 • Over de (toenemende) invloed van de Dienstenrichtlijn op het omgevingsrecht: aandacht voor het ruime toepassingsgebied – Matthias Strubbe
 • Drie werven voor de versterking van beleidsevaluatie in België en Vlaanderen – Peter Van Humbeeck 
 • De meerwaarde van vroegtijdige participatie bij de ondertunneling van de A2 in Maastricht en de verbreding van de A2 in Midden-Limburg – Jeroen Maas
Voor het gerecht
 • Overaanbod op de gewestplannen. Ontstaan en invulling van de woonzones 1969-2019 – Peter Lacoere
 • Toets van de uiterst dringende noodzakelijkheid voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen: een overzicht van rechtspraak – Joeri Leten
 • Trop is teveel? Conclusie A-G Juliane Kokott over achteruitgang van kwantitatieve grondwatertoestand volgens de Kaderrichtlijn water (C-559/19) – Hans Woldendorp
 • Nieuwe Nederlandse Omgevingswet in 2022 – Jan van den Broek
 • Bos(bouw)beleid tussen de Europese Unie en haar Lidstaten – Marco Onida
Bij het gerecht
 • Grondwettelijk Hof fluit terugdraaiende teller terug – Julie Vanhoenacker
 • Preventie en vergoeding van chroom-6-gerelateerde gezondheidsschade – Evelien De Kezel
 • Eerst saneren, dan bouwen: op weg naar een bodem(sanerings)toets? – Johan Ceenaeme 
 • De evenredigheid van handelsbeperkingen in een RUP: de Raad van State laat ruimte voor beleid(smarge) – Céline Bimbenet, Roel Meeus en Kristof Hectors
 • De dichotomische rechtsmacht van RvVb en gewone rechter in onteigeningszaken: concurrerend noch exclusief – Koen Van den Wyngaert
 • De plan-MER-plicht voor stedenbouwkundige verordeningen: de ene stelplicht is de andere niet – Matthias Strubbe
 • Gewone of vereenvoudigde vergunningsprocedure voor ‘gemengde’ omgevingsvergunning? – Annelies Maes
 • Rechtsbescherming rijdt weer door stootblok – Gerrit van der Veen
Zonder het gerecht
 • Bemiddeling in overheidscontext: bemiddeling bij Vlaamse infrastructuurprojecten als praktijkvoorbeeld – Anouk Pattyn
Na het gerecht
 • Wachten op 1 januari 2022: géén wachten op Godot – Isabelle Larmuseau
Overtuigd (en nog niet geabonneerd op TOO)?